Przejdź do treści

Postępowanie przed e-sądem

 

Komu i w jaki sposób może pomóc e-sąd? Jakie sprawy rozpatruje i jak można się do niego zwrócić? Kto może być stroną w takim postępowaniu? Czym nakaz zapłaty wydany przez e-sąd różni się od zwykłego, wydanego w tradycyjnym postępowaniu upominawczym?

E-sąd – nowoczesność wkracza do sądownictwa

sprzeciw od nakazu zapłaty e-sądE-sąd został stworzony, żeby po pierwsze wprowadzić element nowoczesności do polskiego wymiaru sprawiedliwości, a po drugie usprawnić system orzekania w drobnych sprawach, których przedmiotem są roszczenia pieniężne. Najczęściej korzysta się z niego w przestrzeni masowych usług w zakresie energii elektrycznej czy usług telekomunikacyjnych. E-sąd działa od 2010 roku z siedzibą w Lublinie i rozpoznaje sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Zostało ono szczegółowo uregulowane w Kodeksie cywilnym. Przesłanki do złożenia pozwu pokrywają się z tymi ze zwykłego postępowania upominawczego. Obejmuje ono zatem proste sprawy cywilne, w których stan faktyczny nie budzi wątpliwości i powód posiada rachunki, faktury, oświadczenie o uznaniu długu, czy inne dokumenty potwierdzające jego roszczenie. Powodem może być natomiast każda osoba fizyczna i prawna, a także jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i niektóre organizacje społeczne. W sprawach zostają wydane klasyczne nakazy zapłaty. Sprzeciw od nakazu zapłaty e-sąd przekazuje natomiast do sądu właściwego według miejsca zamieszkania dłużnika, uchylając uprzednio wydany przez siebie nakaz zapłaty.

Dalszy ciąg postępowania, w przypadku wniesienia sprzeciwu, toczy się już według normalnych reguł, przed zwykłym sądem cywilnym. Sąd wyznacza rozprawę i wzywa strony. Należy jednak przyznać, że e-sąd spełnia swoją rolę i zdecydowana większość spraw kończy się na tym etapie – wydaniem nakazu zapłaty.