Przejdź do treści

Jakie świadczenia przysługują zgłaszającemu szkodę z OC?

  • przez

Polisa ubezpieczenia komunikacyjnego, popularnie określana też jako OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem, do zawarcia którego obowiązany jest każdy, kto posiada pojazd silnikowy. Ponadto przedmiotem ubezpieczenia mogą być objęte również przyczepy rolnicze, naczepy, przyczepy samochodowe itp. Polisa OC stanowi zabezpieczenie, które stanowi podstawę do wypłaty odszkodowania wyrządzonych w związku z kierowaniem pojazdem.

Zakres ubezpieczeń komunikacyjnych OC

odszkodowanie z oc kierowcyUbezpieczenie OC pojazdu nabywamy w momencie jego kupna (z salonu lub od poprzedniego właściciela). W momencie podpisania i finalizacji umowy kupna- sprzedaży polisa ubezpieczeniowa oraz obowiązek dalszego opłacania składki przechodzi ze zbywcy na nabywcę auta. Przedmiotem ubezpieczenia polisy jest odpowiedzialność cywilna kierowcy od czynności związanych z powstaniem szkody majątkowej lub osobowej w wyniku kierowania pojazdem. O odszkodowanie z OC kierowcy możemy ubiegać się także w sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona w momencie wsiadania lub wysiadania z pojazdu czy garażowania. Wypłata i przyznanie odszkodowanie będzie zasadne również wówczas, gdy na drodze wypadku lub kolizji drogowej kierowca lub pasażerowie doznają urazów lub niezbędna będzie hospitalizacja- wówczas mają oni prawo ubiegać się o zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji czy rekonwalescencji. W ramach ubezpieczenia OC sprawca ponosi także wszelkie koszty związane z naprawą czy holowaniem auta do warsztatu mechanika.

Obowiązkowa polisa ubezpieczeń komunikacyjnych OC jest dokumentem obowiązującym we wszystkich krajach wchodzących w skład strefy Schengen na mocy Porozumienia Wielostronnego. Udając się do krajów, których biura narodowe nie są sygnatariuszami ww. dokumentu zobligowani jesteśmy do posiadania tzw. OC międzynarodowego lub zielonej karty, która wydawana jest na okres 1 miesiąca.